Odstoupení od smlouvy

 
 
 
Úvod > Odstoupení od smlouvy
 

Poučení o výkonu práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu Liliputi s.r.o., ul. Slivková 1510/6, 930 21 Jahodná, alebo e-mailom na našu adresu info@liliputi.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali a ktorý môžete stiahnuť kliknutím SEM. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napr, e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. 
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 
Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak objednávateľ zašle späť prevádzkovateľovi tovar v poškodenom (roztrhnutý, popísaný, polepený) obale, ktorý ďalej nie je možný použiť na predaj tovaru, prevádzkovateľ je oprávnený dať túto škodu uhradiť objednávateľovi vo výške 5,- €. Toto sa nevzťahuje na obal zničený počas prepravy.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci: Liliputi s.r.o., ul. Slivková 1510/6, 930 21 Jahodná, tel.: 0905 274 852, e-mail: info@liliputi.sk

Kupujúci: ................................................................................................................................................................

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Popis tovaru: ..........................................................................................................................................................

Číslo faktúry: ............................................................. Dátum prevzatia tovaru: ..................................................

Meno a priezvisko kupujúceho: ...........................................................................................................................

Adresa kupujúceho: ..............................................................................................................................................

Číslo účtu IBAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvod odstúpenia (nepovinné): ...........................................................................................................................

Dátum ............................................................................ Podpis ...........................................................................

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete stiahnúť vo formáte PDF, alebo vo formáte DOC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze